1. Pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
  2. Dopravní předpisy jiných států
  3. Teorie zásad bezpečné jízdy
  4. Defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
  5. Technika současných motorových vozidel
  6. Vliv pneumatik na bezpečnost
  7. Převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
  8. Základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
  9. Mezinárodní doprava
  10. Ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v bodech 3 a 6

CO JE PŘEDMĚTEM PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.Témata školení navazují na učební osnovu vstupního školení, která jsou doplněna o témata aktuální. Po pravidelném školení nenásleduje již žádná zkouška.
Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Pravidelné školení probíhá v pětiletých cyklech.

Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1,D1+E, D nebo D+E a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny a podskupiny. Pravidelné školení je univerzální (na rozdíl od vstupního školení).