Školení řidičů referentských vozidel

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravnímu prostředky.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého ( vyplácení cestovních výloh), ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Těmito předpisy se podle § 349 odst. 1 zákoníku práce rozumí i dopravní předpisy. Zaměstnavatel takovéto školení zajistí při nástupu zaměstnance do práce a dále mj. při změně pracovního zařazení nebo změně druhu práce a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podle § 103 odst. 3 zákoníku práce zaměstnavatel sám určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a způsob ověřování znalostí zaměstnanců.

Provedení školení a ověření znalostí musí být však  prokazatelně zadokumentováno. Školení řidičů referentských vozidel je zákonem předepsané v roční periodě.

O školení, informacích a pokynech je povinen zaměstnavatel vést dokumentaci, jejíž součástí musí být nejen osnova školení, ale i prezenční listina účastníků školení s jejich podpisy. V souvislosti s provozováním dopravy dopravními prostředky se takové školení může vztahovat i na zaměstnance, kteří se na provozu dopravních prostředků u zaměstnavatele pouze podílejí (dispečer, garážmistr, automechanik, skladník, údržbář, apod.)

Podle  zákoníku  práce  je  jednoznačné,  že  se  při  výkonu pracovní činnosti školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit každý  zaměstnanec, který  fyzicky řídí  vozidlo. V tomto  případě  se  však   tento  zákon  z hlediska  obsahu a rozsahu  školení a  ověření  znalostí  neodvolává na  žádný jiný právní předpis, podle kterého by  toto školení mělo být prováděno. Bude  záležet pouze  na zaměstnavateli,  v jakém obsahu  a rozsahu vzhledem  k charakteru  vykonávané  práce  zaměstnancem  zabezpečí provedení  jeho  školení  a  po  jeho  ukončení  ověření získaných znalostí.  I v tomto  případě zákon  nestanovuje jednoznačně formu provedení ověření znalostí pracovníka.

Zdokonalovací školení všech řidičů je zaměřeno na:

 1. znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie a zásad bezpečné jízdy
 2. znalost preventivní údržby vozidel
 3. znalost ekonomického používání vozidel
 4. znalost postupu při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla
 5. znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích
 6. První pomoc
 7. Provoz na křižovatkách
 8. Zásady bezpečné jízdy, vybavení vozidel
 9. Evidence řidičů a vozidel, dopravní přestupky
 10. Jak se řeší škody při dopravní nehodě nepojištěného vozidla
 11. Co dělat při menší nehodě bez policie
 12. Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem vozidla
 13. Zákon č. 111/1994 Sb.. o silniční dopravě
 14. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 15. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
 17. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 18. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 19. Zákon 361/2000 Sb., pravidla silničního provozu

Důvody školení:

 1. Zopakování si pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorii a zásady bezpečnosti
 2. připomenout si prevenci údržby vozidel
 3. oživení postupů při dopravní nehodě
 4. zopakování si předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích
 5. zopakování si základů první pomoci
 6. novinky v předpisech daného roku