Kdo je povinen se zúčastnit

  • Řidiči, kteří řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě.
  • Dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

Pokud řidiči nejsou držiteli platného průkazu profesní způsobilosti řidiče, mohou jej získat na základě vstupního školení ve školicím středisku a úspěšně provedené zkoušky u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Řidiči, kteří jsou již držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, jsou povinni se zúčastní pravidelného školení ve školicím středisku v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

a) Je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt.

b) Je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce.

c) Je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.